දහම් පා ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල වාර්ෂික චාරිකාව

2018 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල පසු ගිය දා චාරිකාවක නිරත වුහ. මෙවර චාරිකාව සඳහා රිවර්ස්ටර්න් ප්‍රදේශය තෝරාගෙන තුබූ අතර මෙම චාරිකාව බොහෝ විනෝදාත්මක විය. මෙයට දහම් පා ශිෂ්‍ය නායක මඬුල්ල සමඟ ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්ම මණ්ඩලය බාර ආචාර්ය වරුන්ද සහභාගී වුහ. මෙම අවසථාව ගුරු සිසු සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉවහල් වූ බව කිව යුතුය. චාරිකාව අතරතුර ලබා ගත් ඡායාරුප කිහිපයක් පහතින්.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න