මාණ්ඩලික ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය

අපගේ සිසු දරු දැරියන්  වශයෙන් සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ  ගම්පහ ශාසනාරක්‍ෂක බලමණ්ඩලයේ අනෙකුත් දහම් පාසල් අභිබවමින් මෙවරත් ‘දහම් පා’ දහම් පාසල ප්‍රථම ස්ථානයට පත් කළහ. ඒ සඳහා නීති පුහුණු වීම් වල යෙදෙමින් ඔවුන් ලබා දුන් ජයග්‍රහණය නිමිත්තෙන් ඔවුන් ව ඇගයීමකට ලක් කිරීම කළ යුතුමය.  ඒ වෙනුවෙන් අද දින දහම් පා දහම් පාසලේ පුංචි ඇගයීමක් සංවිධානය කළෙමු. එහි විශේෂ අවස්ථා පහත දැක්වේ.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න