ගම්පහින් මෙවරත් දහම්පාවන්ට පළමු තැන

සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ  ගම්පහ ශාසනාරක්‍ෂක බලමණ්ඩලයේ තරඟ පසු ගිය සැප්තැම්බර් 23 වන දින ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණ.

දහම් දැනුම, ප්‍රයෝගික දැනුම, පද්‍ය හා ගාථා ගායනා, පාලි ගාථා ගායනා, ගද්‍ය රචනා, චිත්‍ර නිපුණතාව, මව් ගුණ පිය ගුණ ගයනා හා කථික නිපුණතාව යන තරඟ ඉසව් ඔස්සේ පවත්වනු ලබූ තරඟ ඉසව් 41 අතරින් ප්‍රථම ස්ථාන 11ක්, දෙවන ස්ථාන 7ක්,  තෙවන ස්ථාන 4ක්, සිව්වන ස්ථාන 4ක්, පස්වන ස්ථාන 7ක් ලබා ගෙන සමස්ත ලකුණු 110 ලබාගෙන පහසු ජයක් හිමි කර ගත්හ. තරඟාවලියේ ප්‍රථම ස්ථාන 42 න් 25% කට වඩා දහම් පා දහම් පාසලට ලබා ගැනීමට හැකි වීමත් සහබාගි වූ සිසුන්ගෙන් 75% කටම මුල් ස්ථාන හිමි වීමත් කැපී පෙනෙන සිදුවීමකි. 

එයින් ප්‍රථම ස්ථාන ලැබූ සිසු දරු දැරියන් ඔක්තෝම්බර් 28 වන දින දිස්ත්‍රික් අදියරේ තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට නියමිතය.

අපගේ සිසු දරු දැරියන්  වශයෙන් සමස්ථ ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ  ගම්පහ ශාසනාරක්‍ෂක බලමණ්ඩලයේ පසුගිය වසර 5 තුළ දැක්වූ දක්ෂතා පහත දැක්වේ.

වර්ෂය

ප්‍රථම ස්ථාන දෙවන ස්ථාන තෙවන ස්ථාන සිව්වන ස්ථාන පස් වන ස්ථාන

මුළු ස්ථාන

2014

11 8 4 4 27

2015

9 9 3 1

3

25

2016

6 4 9 3

4

26

2017

8 3 8 2

5

26

2018 11 7 4 4 7

33

  

දහම් පා දක්ෂයන්ට ඉදිරියටත් දහම් පා නාමය බබළවන්නට අපගේ ආශීර්වාදය!

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න