2018  නව වසර සඳහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම

2018  නව වසර සඳහා 1 ශ්‍රේණිය හා අනෙකුත් ශ්‍රේණි වලට සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම 2018 ජනවාරි 14 වන ඉරු දින උදෑසන 8.30 සිට දහම් පා දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. 

සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම සඳහා වූ අයදුම් පත්‍රය පහතින් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න.

 

අයදුම් පත නිවැරදිව පුරවා සිසුවාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ ඡායාරුපයක් සමඟ එදිනට රැගෙන එන්න.

තවද දහම් පාසල් නිල ඇදුමෙන් දරුවා අන්දවා බුලත් හුරුල්ලක් ද රැගෙන පැමිණෙන මෙන් කරුණාවෙන් මතක් කර සිටිමු.

දහම් පාසල් නිල ලාංඡන එදිනට මිල දී ගත හැක.

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න