දහම් පා බක් මහ උළෙල 2016

දරුවන් අතර වියැකී යන සංස්කෘතිය යලි පුබුදුවා ලීමේ අරමුණින් යුතුව දහම් පා දහම් පාසල මඟින් ප්ර ථම වරට සංවිධානය කරනු ලබන “දහම් පා” බක් මහා උළෙල අප්රේවල් මස 10 වන ඉරු දින දහම් පා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.අවුරුදු නැකත් චාරිත්ර ,සංස්කෘතිකාංග හා අවුරුදු ක්රී්ඩා රාශියකින් මෙවර බක්මහ උළෙල සමන්විත වන අතර දහම් පා සිසු දරුවන්ට මෙන්ම ආචාර්ය මණ්ඩලයට ද වෙන් වූ තරඟ රාශියක් ද තිබීම සුවිශේෂී වේ.

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න