දහම් පාසල් අවසාන විභාග පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර

දහම් පාසල් අවසාන විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න. මෙහි සියලු විෂයන් සඳහා 2007-2015 දක්වා සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙන වෙනම වර්ෂ සඳහා ගොනු  හා මුද්‍රණය කිරීමේ පහසුව පිණිස 1999-2012 දක්වා එක් එක් විෂය සඳහා තනි ගොනු ලෙස ද ඇත.

2013 සහ 2014 වර්ෂ වල ප්‍රශ්නපත්‍ර පොරොන්දු වූ පරිදි ඇතුලත් කර ඇත. ඔබට ජය!!

2015  ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුලත් කර ඇත.

 

Daham pasal awasana past papers

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

3 Responses to දහම් පාසල් අවසාන විභාග පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර

  1. Gayan says:

    Happy to see this progress in our dahampasala. May triple jems bless you.

  2. Gihan says:

    Can’t find past papers for the year 2011(2010). Can you please upload them ?? Thank you very much for the good work you are caring out.

Leave a Reply