දහම් පාසල් අවසාන විභාගය සඳහා පන්ති පැවැත්වෙන කාලසටහන

“දහම් පාසල් අවසාන විභාගය 2015” උක්ත විභාගය 2016 පෙබරවාරි මස පැවැත්වේ. ඒ සඳහා දහම් පා දහම්  පාසලේ සිසුන් 45 ක් ඉදිරිපත්ව  ඇත. ඔවුන් සඳහා පෙරහුරු පන්ති විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ. එම පන්ති පැවැත්වෙන කාලසටහන පහත පරිදි වේ. විෂයන් 4 ම සඳහා විෂය කරුණු මෙන්ම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය. විභාගය සඳහා ලියාපදිංචි වූ සියලුම සිසුන් මෙම පන්ති සඳහා සහභාගී වේම අපේක්ෂා කෙරේ.

 

දෙසැම්බර් මාසය

2015 දෙසැම්බර්  20     පෙ.ව. 8.00 – 12.00      ශාසන ඉතිහාසය                      කසුන් මදුසංක

2015 දෙසැම්බර්  21     පෙ.ව. 8.00 – 10.00      බුද්ධ ධර්මය හා පාලි                විමලානන්ද හිමි

2015 දෙසැම්බර්  22     පෙ.ව. 8.00 – 10.00      බෞද්ධ සංස්කෘතිය                  පියනන්ද හිමි

2015 දෙසැම්බර්  23     ප.ව. 6.00 – 8.00          ශාසන ඉතිහාසය                      කසුන් මදුසංක

2015 දෙසැම්බර්  25     පෙ.ව. 8.00 – 10.00      බුද්ධ චරිතය                             දේවානන්ද හිමි

2015 දෙසැම්බර්  27     ප.ව. 2.00 – 5.00          ශාසන ඉතිහාසය                      කසුන් මදුසංක

2015 දෙසැම්බර්  28     පෙ.ව. 8.00 – 10.00      බෞද්ධ සංස්කෘතිය                  පියනන්ද හිමි

2015 දෙසැම්බර්  29     ප.ව. 6.00 – 8.00          ශාසන ඉතිහාසය                      කසුන් මදුසංක

2015 දෙසැම්බර්  30     පෙ.ව. 8.00 – 10.00      බුද්ධ චරිතය                           දේවානන්ද හිමි

2015 දෙසැම්බර්  31     පෙ.ව. 8.00 – 10.00      බුද්ධ ධර්මය හා පාලි                විමලානන්ද හිමි

 

ජනවාරි මාසය සිට

සඳුදා දිනවල                  ප.ව. 3.00 – 5.00          බෞද්ධ සංස්කෘතිය                  පියනන්ද හිමි

බදාදා දිනවල                 ප.ව. 3.00 – 5.00          බෞද්ධ සංස්කෘතිය                  පියනන්ද හිමි

බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල       පෙ.ව. 8.00 – 12.00      බුද්ධ ධර්මය හා පාලි                විමලානන්ද හිමි

සිකුරාදා දිනවල              පෙ.ව. 8.00 – 12.00      බුද්ධ චරිතය                             දේවානන්ද හිමි

ඉරිදා දිනවල                  ප.ව. 2.00 – 5.00          ශාසන ඉතිහාසය                      කසුන් මදුසංක

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න