දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය

මෙම වර්ෂයේ දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය 29 වන ඉරු දින දිවයින් පුරා සියලුම දහම් පාසල් වලදී පැවැත්වීමට නියමිතය.  6 ශ්‍රේණියේ සිට 10 ශ්‍රේණිය දක්වා වූ ශ්‍රේණි සඳහා පැවැත්වෙන විභාගයේ කාල සටහන පහත පරිදි වේ.

 6, 7 ශ්‍රේණි – පෙ. ව.  8.30 සිට 9.30 දක්වා

10 ශ්‍රේණිය – පෙ. ව. 8.30 සිට 10.30 දක්වා

8, 9 ශ්‍රේණි – පෙ. ව. 9.30 සිට 11.00 දක්වා.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න