වඳිනෙමු ගුරු පා 2015 ගුරු උපහාර උළෙල

දහම් පා ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ දූදරුවන් විසින් සංවිධානය කළ වඳිනෙමු ගුරු පා 2015 ගුරු උපහාර උළෙල 18 වන ඉරු දින දහම් පා දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ. එහි සොඳුරු මතක සටහන් මෙසේ ඔබ හමුවේ තබමු.

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න