ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ චාරිකාව

මෙම වසරේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ චාරිකාව පසු ගිය දා සීගිරිය හා දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ සිදු කල අතර එහි මතක සටහන් පහත දැක්වේ.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න