ඇදුරිඳු හරසර 2014 ගුරු උපහාර උළෙල

දහම් පා දහම් පාසලේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය හා දූදරුවන් විසින් සංවිධානය කළ ඇදුරිඳු හරසර 2014 ගුරු උපහාර උළෙල ඔක්තෝම්බර් 19 වන ඉරු දිනදහම් පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්විණ. එහි මතක සටහන් පහත දැක්වේ. 

 

 

 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න