ගුරු උත්තම පූජා 2013 ගුරු උපහාර උළෙල

දහම්පා ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කළ ගුරු උත්තම පූජා 2013 ගුරු උපහාර උළෙල ඔක්තෝම්බර් 6 වන ඉරු දින පවත්වන ලදී. එහි  මතකයන්

 


 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න