දහම්පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය 2013 චාරිකාව

දහම් පාසලේ අවසාන ශ්‍රේණියේ වාර්ෂික චාරිකාව මෙවර පොලොන්නරුව  පෞරාණික නගරය ආවරණය වන පරිදි සිදු කරන ලදී. අවසාන වසර සිසුන්ගේ සහ සහභාගී වූ ආචාර්ය වරුන්ගේ චාරිකාව අතරතුර සොදුරු මතකයන් මෙසේ සටහන් කරමු.

ශිව දේවාලය
ශිව දේවාලය
සත්මහල් ප්‍රාසාදය
වටදාගේ
වටදාගේ
වටදාගේ
වටදාගේ
වටදාගේ
සඳකඩ පහන
වටදාගේ/අටදාගේ/හැටදාගේ
හැටදාගේ
Refreshing
Refreshing
Life
Life
Life
Resting
ලංකාතිලකය
බඹරු
<3 ශ්‍රී ලංකා
ගල්විහාරය හිඳි පිළිමය
ගල් විහාරය  හිඳි පිළිමය
ගල්විහාරය විද්‍යාධාර ගුහාවේ හිඳි පිළිමය
ගල්විහාරය හිටි පිළිමය
ගල්විහාරය හිටි පිළිමය
ගල් විහාරය සැතපෙන පිළිමය
ගල්විහාරය
පොළොන්නරු කතිකාවත
වටදාගේ
මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න