බ්ලොග් එකට වෙසක් සැරසිලි

වෙසක් අසිරියෙන් බ්ලොග් එක සරසන්න.

01. අටපට්ටම් වෙසක් කුඩුව.

මෙම වෙසක් සැරසිල්ල ඔබේ අඩවියටත් එක් කරගන්න. බ්ලොග් අඩවියක නම් add new gadget වලින් HTML/JavaScript ගැජට් එකක් add කර පහත කෝඩ් එක ඒ තුලට දමා සේව් කරන්න.

<!– Start Vesak Blogger Widget1–>
<embed src=”http://dahampa.ueuo.com/test/uploads/wesak.swf” width=”320″ height=”600″ style=”position:fixed; top:0; right:0;” quality=”high” allowscriptaccess=”always” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” wmode=”transparent”> </embed><iframe src=”http://dahampa.blogspot.com/” width=”1″ height=”1″ scrolling=”no”></iframe><!– end Vesak Blogger Widget1–>

02. බුදුන් වහන්සේ සහ සුදු නෙලුම්.

දෙවන වෙසක් සැරසිල්ල. ඇතුලත් කර ගන්න පහත කෝඩ් එක දා ගන්න.

<!– Start Vesak Blogger Widget2–>
 <embed src=”http://swfcabin.com/swf-files/1368719268.swf”; width=”400″ height=”230″ style=”position:fixed; bottom:0; right:0;” quality=”high” allowscriptaccess=”always” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer”; wmode=”transparent”> </embed><iframe src=”http://dahampa.blogspot.com/”; width=”1″ height=”1″ scrolling=”no”></iframe><!– end Vesak Blogger Widget2–>
 ඔන්න විවිධ ප්‍රමාණයේ ලෙලදෙන බෞද්ධ කොඩි පෙළක්ම, කැමති එකක් දා ගන්න.
03.


<!– Start Vesak Blogger Widget3–>
<embed src=”http://dahampa.ueuo.com/test/uploads/falg_L.gif”; style=”position:fixed; top:50px; right:20px;”> </embed><iframe src=”http://dahampa.blogspot.com/”; width=”1″ height=”1″ scrolling=”no”></iframe><!– end Vesak Blogger Widget3–>

04.

<!– Start Vesak Blogger Widget4–>
<embed src=”http://dahampa.ueuo.com/test/uploads/Buddhistflag-L-anim.gif”; style=”position:fixed; top:50px; right:20px;” > </embed><iframe src=”http://dahampa.blogspot.com/”; width=”1″ height=”1″ scrolling=”no”></iframe><!– end Vesak Blogger Widget4–>

05.

<!– Start Vesak Blogger Widget5–>
<embed src=”http://dahampa.ueuo.com/test/uploads/Flag 2.gif”; style=”position:fixed; top:50px; right:20px;”> </embed><iframe src=”http://dahampa.blogspot.com/”; width=”1″ height=”1″ scrolling=”no”></iframe><!– end Vesak Blogger Widget5–>

තවත් සැරසිලි වෙසක් මාසය පුරාම බලාපොරොත්තු වන්න.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

One Response to බ්ලොග් එකට වෙසක් සැරසිලි

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න