‘දහම් පා’ දක්ෂයින්ට අපේ සුභපැතුම්

මෙවර දහම් පා දක්ෂයින් සිව් දෙනෙක්ම සමස්ථ ලංකා සිසු නිපුනතා ඇගයීමේ අවසන්ව වටයට තේරීම සුවිශේෂී සිදුවීමකි. මේ ඔවුන් ගැන පුංචි සටහනකි.

 

 

 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

Leave a Reply