වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාව

මෙවර දහම් පා දහම් පාසලේ සියලුම සිසු සිසුවියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් අධ්‍යාපන චාරිකාවක් සංවිධානය කරන ලදී. එහි සොදුරු මතකයන් මෙසේ සටහන් කරමු.

 

වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්

වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්

වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්

වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්
මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න