දිවයිනෙන්ම සිවු වන තැනට

“දහම් පා” දහම් පාසලේ 1 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබ්න සනිති සෙනුල්‍යා කොළඹතන්ත්‍රී ශිෂ්‍යාව සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් තරගවලියේ පද්‍ය ගායනා තරගයෙන් සිව් වන තැන ලබා ගන්නා ලදී. ඇයට යහපත් අනාගතයකට අපගේ සුභ පැතුම්!

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න