2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සඟරාව

‘දහම් පා ‘ දහම් පාසල මගින් ඉදිරිපත් කල 2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සඟරාවබලන්න,  pdf එක බාගන්න.

https://docs.google.com/open?id=0B9IfX-gJ_3JycTZZMEV4T3hJRlE

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න