වාර්ෂික ආචාර්ය මණ්ඩලයේ චාරිකාව 2010

ආචාර්ය මණ්ඩලයේ වාර්ෂික චාරිකාවේ මතක සටහන් මෙසේ සටහන් කරමු.

නුවරඑලිය වික්ටෝරියා උද්‍යානය 

 

හග්ගල උද්‍යානය 

 

බණ්ඩාරවෙල 

 

 දුන්හිද
 දුන්හිද

මුතියංගනය 

මහියංගනය 
මහියංගනය 
මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න