වාර්ෂික දහම් පා ආචාර්ය චාරිකාව 2009

දහම් පා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ වාර්ෂික චාරිකාවේ මතක සටහන් මෙසේ සටහන් කරමු.

බුදුරුවගල – 2009
බුදුරුවගල – 2009
 බුදුරුවගල – 2009
 මගුල් මහා විහාරය – 2009
 මගුල් මහා විහාරය – 2009
  මගුල් මහා විහාරය – 2009
මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න