කථික හා විවාද වැඩමුළුව

දහම් පා දහම් පාසල මගින් සංවිධානය කළ කථික හා විවාද වැඩමුළුව 2009 මැයි 25 වන දින දහම් පා දහම් පාසලේදී පවත්වන ලදී. මෙහිදී අවට දහම් පාසල් කිහිපකයකම සිසුන්ට හා ගුරු භවතුන්ට කථික විවාද හා නිවේදන පිළිඹඳ දැනුම පුළුල් කර ගැනීමට අවස්තාව හිමි විය.

 
මහාචාර්ය පූජ්‍ය දේවාලේගම මේධානන්ද හිමියන් සිය දේශනය අතරතුර 

 

කථිකාචාර්ය දර්ශනපති සිරිනාම බණ්ඩාර මහතා සිය දේශනය පවත්වමින් 

 

 

වැඩමුළුවට සහභාගී වූ සිසුන් හා ගුරු භවතුන් 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න