‘දහම්පා’ අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2008

දහම්පා දහම් පාසල මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ  ‘දහම්පා’ අන්තර් ධර්ම පාඨශාලීය විවාද තරඟාවලිය 2008 ඔක්තෝම්බර් 19 වන දින දහම්පා දහම්පාසලේදී පවත්වන ලදී. එහි ශූරතාවය ලබා ගැනීමට දහම් පා විවාද කණ්ඩායම සමත් විය.


ජයග්‍රාහී දහම්පා විවාද කණ්ඩායම 

 

අවසන් මහා තරඟයට සූදානමින් 
 
තරඟාවලියේ විනිසුරුතුමන්ලා 

 

සම්බුදු හිමිගේ සඳහම් සිසිලෙන් සැනසෙන අප සිරි ලක් දරුවෝ  

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න