දහම්පා ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය චාරිකාව 2007 – රිවර්ස්ටර්න්

දහම් පා දහම් පාසලේ 2007 ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ චාරිකාවේ සොදුරු මතක සටහන්

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න