වෙසක් සුභ පැතුම් පත් 2007

මෙවර දහම් පාසල මගින් මුද්‍රණය කරන ලද වෙසක් සුභ පැතුම් පත්

චිත්‍රය – දහම්පා  ආචාර්ය – සංඛ නලින් 
 

 

චිත්‍රය – දහම්පා  ආචාර්ය – කසුන් මධුසංක

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න