ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2006

දහම් පාසලේ ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණියේ වාර්ෂික චාරිකාවේ සොදුරු මතක සටහන්

දිවා ගුහාවට ශ්‍රී පාදස්ථානය පෙනෙන අයුරු 
 
දිවා ගුහාව

 

දිවා ගුහාව

 

දිවා ගුහාව
 

 

දිවා ගුහාව

 

දිවා ගුහාව

 

දිවා ගුහාව

 

දිවා ගුහාව

 

දිවා ගුහාව

 

දිවා ගුහාව

 

රත්ගඟ

 

රත්ගඟ

 

රත්ගඟ

 

රත්ගඟ

 

රත්ගඟ

 

රත්ගඟ

 

රත්ගඟ

 

පොත්ගුල් විහාරය 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න