දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය 2006

දහම් පා දහම් පාසලේ 2006 වසරේ අපේ ධර්මාචාර්ය පන්තිය. (photo credit goes to Kasun Silva(me))

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය 2006 
මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න