වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය 2006

දහම් පාසල මගින් සංවිධානය කරණ ලද “වෙසගේ වරුණ” බැති ගී ප්‍රසංගය ඇති උත්කර්ෂවත් ලෙස පවත්වන ලදී.

වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය මතකයන් 
වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය මතකයන් 
වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය මතකයන් 

 

වෙසඟේ වරුණ බැතිගී සරණිය මතකයන් 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න