ශිෂ්‍ය නායක දිනය 2006

2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය දිව්රුම් දුන් ඒ සොදුරු අවස්තාව.

 
2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා සමඟ සමූහ ඡායාරූපයේ

 

 
2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
සහ මණ්ඩලය භාර ආචාර්ය වරුන්

 

 

 

2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
දිවුරුම් දීමට සූදානම්ව

 

 

 

 
2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
දිවුරුම් දීමට සූදානම්ව
 

 

 
2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
දිවුරුම් දුන් අවස්ථාව

 

 
2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
දිවුරුම් දුන් අවස්ථාව

 

 
2006 වර්ෂයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය
දිවුරුම් දුන් අවස්ථාව
 
ගරු ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ පැමිණසිටි පිරිස
පංචශීලයෙහි පිහිටවමින්
 
 
ගරු ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ  වෙතින්
ප්‍රධාන ශිෂ්‍යනායක කසුන් මධුසංක ශිෂ්‍යයා නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

 
ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා නිසංසලා රත්නමාලි ශිෂ්‍යයාව
සිය පියාණන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත
 

 

 
උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක  නලින්ද වීරසූරිය ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා  නදීෂා වීරකෝන් ශිෂ්‍යයාව

සිය මිත්තනිය අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත
 
 
උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා  නිලංකා උදේශිනී ශිෂ්‍යයාව
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡ නයපැළඳි මොහොත

 

 
 
 ශිෂ්‍ය නායක  සුරංග සඳරුවන් ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායක  සුනෙත් දීපාල් ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායක  බද්ධි කසුන් ශිෂ්‍යයා
සිය පියාණන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායිකා  දිනිති නයනතාරා ශිෂ්‍යයාව
සිය දෙමාපියන් වෙතින් සාටකය හා නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායක  රණකිත් සසලංක ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායක  සසංක යාපා ජයසිංහ ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායිකා ලක්දිනි පූර්ණිමා ශිෂ්‍යයාව
සිය මෑණියන් අතින් සාටකය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායක  අශාන් මධුසංක ශිෂ්‍යයා
සිය මෑණියන් අතින් සාටකය පැළඳි මොහොත

 

 
 
ශිෂ්‍ය නායිකා  යෝග්‍යා නිර්මාණි ශිෂ්‍යයාව
සිය දෙමාපියන් වෙතින් සාටකය හා නිල ලාංඡනය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායිකා  කුමාරි උදයශාන්ති ශිෂ්‍යයාව
සිය පියාණන් වෙතින් සාටකය පැළඳි මොහොත

 

 
ශිෂ්‍ය නායිකා  නුවන්ති මහේෂිකා ශිෂ්‍යයාව
සිය මෑණියන් වෙතින් සාටකය පැළඳි මොහොත

 

 
 
 

 

 
 

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න