දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය 2003

දහම් පාසලේ අවසාන ශ්‍රේනියේ වාර්ෂික චාරිකාව මෙවර ලෝකාන්තය නැරඹීමට යොදාගන්නා ලදී. ඉන් සොදුරු මතක කිහිපයක්

දහම්පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2003

 

දහම්පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2003

 

දහම්පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2003

 

2003 දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණි විභාගයෙන් අනතුරුව අස්ගිරි රජමහා විහාරයේදී

 

2003 දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය සමූහ ජායාරූපය

 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න