රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය

  1. ඔබගේ ඊ මේල් ලිපිනය, නම ආදී තොරතුරු පමණක් ලබාගන්නා අතර ඒවා වෙනත් කිසිඳු තෙවන පාර්ශවයකට ලබා දීමක් සිදු නොවේ.
  2. තවද ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත වල රහස්‍යභාවය වෙනුවෙන් දහම් පා දහම් පාසල වග කියනු ලැබේ. 
  3. ඔබ භාවිතා කරන පරිගණකය හා අතුරුමුහුණතේ ආරක්ෂක තත්වය නිසා ඇතිවිය හැකි තත්වයන්  පිලිබඳ අප විසින් වග කියනු නොලැබේ.

තෙරුවන් සරණයි!

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.