70 වන සැමරුම් උළෙල

‘ධර්මප‍්‍රාසාද ප‍්‍රසාදිනී’ අභිනන්දන සැමරුම් උළෙලට

-38දින -10පැය -41විනාඩි -49තත්පර

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

Leave a Reply