70 වන සැමරුම් උළෙල

‘ධර්මප‍්‍රාසාද ප‍්‍රසාදිනී’ අභිනන්දන සැමරුම් උළෙලට

[wpdevart_countdown text_for_day=”දින” text_for_hour=”පැය” text_for_minut=”විනාඩි” text_for_second=”තත්පර” countdown_end_type=”date” end_date=”09-12-2018 08:30″ start_time=”1544298834″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ]70 විය සපිරුණු දහම් පා මවුනි ඔබට දිගාසිරි.[/wpdevart_countdown]

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

Leave a Reply