“දහම් පා” ආචාර්ය මණ්ඩලය 2018

 1. ගරු පරකන්දෙනියේ ධීරානන්ද හිමි – අනුශාසක
 2. ගරු කන්දෙයායේ දේවානන්ද හිමි – ප‍්‍රධානාචාර්ය
 3. ගරු කන්දෙයායේ විමලානන්ද හිමි
 4. ගරු නුවරගල සීලානන්ද හිමි ⋆
 5. අඹගස්වැවේ ධම්මානන්ද හිමි
 6. පද්මා සරෝජනී මිය
 7. බී. ඒ. වී. සුවිනීතා මිය ⋆
 8. කේ. ඒ. නාලනී මිය
 9. සෝමා වික‍්‍රමසිංහ මිය
 10. සිරිනාම බණ්ඩාර මයා
 11. චන්දන කරුණානායක මයා
 12. ශෂිකා වාසනා මිය
 13. දිනූෂා උදයංගනී මිය
 14. කසුන් මධුසංක මයා
 15. සංඛ නලින් මයා
 16. හිමාලි ශී‍්‍ර මුණසිංහ මිය
 17. තුෂාරි වික‍්‍රමසිංහ මිය
 18. ඩෙස්ලින් සිල්වා මිය
 19. රුවිනි නිරංජලා මිය
 20. වරුණි වත්සලා මෙනෙවිය ⋆
 21. දිස්නා නිල්මිණි මිය
 22. කුමාරි උදයශාන්ති මෙනෙවිය 
 23. කාංචන උදයංග මයා⋆
 24. රවිඳු කිත්සිරි මයා ⋆
 25. සුනෙත් දීපාල් මයා
 26. රුමල් වින්දුල මයා
 27. මධූෂා සඳමාලි මෙනවිය
 28. කවීෂා ඉෂානි මෙනවිය
 29. දිලිනි පියුමිකා මෙනවිය ⋆
 30. නිශාන්ත පෙරේරා මයා
 31. චරිත් ගයාන් මයා
 32. රන්දිල්කා පුන්සරණි මෙනවිය ⋆
 33. රන්සිකා සත්සරණි මෙනවිය ⋆
 34. කසුනි කුමාරසිරි මෙනවියඉමේ
 35. ඉමේෂා ධනංජනී මෙනවිය ⋆
 36. අනූෂා ක‍්‍රිෂාන්ති මෙනෙවිය
 37. වින්ධ්‍යානි අකලංකා මිය
 38. නිලුෂා දිල්රුක්ෂි මිය
 39. හෂිනි ශෂිකලා මෙනෙවිය
 40. මිහිරානි ජයතිලක මෙනෙවිය
 41. ඔෂිනි චාමිකා මෙනවිය
 42. පියුමි උදේශිකා මෙනෙවිය

⋆ඡායාරූපයට පෙනී නොසිටින.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

Leave a Reply