2018 දිස්ත්‍රික් සිසු නිපුණතා ඇගයීමෙනුත් දහම්පාවන් ඉදිරියට

පසු ගිය 28 වන ඉරු දින ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේදී  සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් මාලාවේ දිස්ත්‍රික් අදියරේ තරඟ පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා සහභාගී වූ අප දහම් පා දහම් පාසලේ සිසු දරු දැරියන් ප්‍රථම ස්ථාන 2ක් හා දෙවන, තෙවන, හා පස්වන ස්ථාන එක බැගින්ද හිමිකර ගැනීමට සමත් වුහ. දිස්ත්‍රික් තරඟාවලියෙන් ලකුණු 68 ලබා තියුණු ජයක් ගම්පහ මණ්ඩලය විසින් හිමි කර ගැනීමද මෙහිදී කැපී පෙනුනි. 

අප දහම් පාසලේ 10 ශ්‍රේණියේ කථික තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් වූ සතිස් මල්ෂාන් ශිෂ්‍යයා සහ අවසාන ශ්‍රේණියෙන් පාලි ගාථා ගායනා තරඟයට ඉදිරිපත් වූ කවිඳු දිල්ෂාන් ශිෂ්‍යයා 2018 දෙසැම්බර් මස අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වීමට නියමිත සමස්ථ ලංකා තරඟාවලියට සහභාගි වීමට නියමිතය. ඔවුනට දහම් පා දහම් පාසලට සමස්තලංකා ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමට අපගේ සුභ පැතුම්.

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.

Leave a Reply