2018 නව වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම

26730653_1657482200978025_6499562537733531996_n

2018  නව වසර සඳහා 1 ශ්‍රේණිය හා අනෙකුත් ශ්‍රේණි වලට සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම 2018 ජනවාරි 14 වන ඉරු දින උදෑසන 8.30 සිට දහම් පා දහම් පාසල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. 

සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීම සඳහා වූ අයදුම් පත්‍රය පහතින් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න.

අයදුම් පත නිවැරදිව පුරවා සිසුවාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ ඡායාරුපයක් සමඟ එදිනට රැගෙන එන්න.

තවද දහම් පාසල් නිල ඇදුමෙන් දරුවා අන්දවා බුලත් හුරුල්ලක් ද රැගෙන පැමිණෙන මෙන් කරුණාවෙන් මතක් කර සිටිමු.

දහම් පාසල් නිල ලාංඡන එදිනට මිල දී ගත හැක.

Leave a Reply