ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !

ලැබුවා වූ නව වසරට දහම් පා අපගෙන් සුබ පැතුම් !!

Leave a Reply