දහම්පා ග්‍රාම ප්‍රදක්ෂිණා පෙරහැර

Spread the love

64 වන වරට සිදුකරනු අලබන අමුණුගොඩ රාජ මහා විහාරස්ථ දුරුතු මහා පින්කම් මාලාවට සමගාමීව විහාරස්ථ දහම්පා දහම් පාසල මගින් සංවිධානය කල ග්‍රාම ප්‍රදක්ෂිණා පෙරහැර 2016 ජනවාරි 29 වන දින වීථි සංචාරය කරන ලදී. එහි සංක්‍ෂිප්ත වීඩියෝ දර්ශන පහතින්.

 

මීට අමතරව ජනවාරි 28 වන දින දහම් පාසල් ප්‍රාථමික අංශය මගින් විහාර ප්‍රදක්ෂිණා පෙරහැරක්ද පවත්වන ලදී.

 

Leave a Reply