‘දහම් පා’ ආචාර්ය මණ්ඩලය වාර්ෂික චාරිකාව 2012

DSCF2622
දහම් පා දහම් පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ වාර්ෂික චාරිකාවේ සොදුරු මතකයන්ගෙන් බිදක් මෙසේ සටහන් කරමු.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Responses to ‘දහම් පා’ ආචාර්ය මණ්ඩලය වාර්ෂික චාරිකාව 2012

  1. ayyooo..harima asadaranai…apwa ekkan ynne nathuwa sirla gya nehda…

  2. KAsunaaa says:

    Awasana shreniya trip eka yanna puluwan.

    teacherslage ekata nam ekka yanna widiyak naha.

Leave a Reply