‘දහම් පා’ වාර්ෂික ත්‍යාගප්‍රදානෝත්සවය

DSCF2480
මෙම වර්ෂයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වනු ලැබූ අතර එහි විශේෂ අවස්ථා මෙසේ සටහන් කරමු.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply