දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය චාරිකාව 2012

DSCF1074
දහම් පාසලේ අවසාන ශ්‍රේණියේ සිසු දරු දැරියන්ගේ වාර්ෂික චාරිකාවේ සොදුරු මතකයෙන් බිදක්.

කළුතර

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply