දිවයිනෙන්ම සිවු වන තැනට

“දහම් පා” දහම් පාසලේ 1 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබ්න සනිති සෙනුල්‍යා කොළඹතන්ත්‍රී ශිෂ්‍යාව සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් තරගවලියේ පද්‍ය ගායනා තරගයෙන් සිව් වන තැන ලබා ගන්නා ලදී. ඇයට යහපත් අනාගතයකට අපගේ සුභ පැතුම්!

Leave a Reply