කැටපත් පවුර

චිත්‍ර නිර්මාණ 
ඉනුරි ලවන්යා හරිස්චන්ද්‍ර – ධර්මාචාර්ය 

මෙම ලිපිය බෙදාගන්න.